عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

“تعبیر خواب آشتی کردن” | تعبیر آشتی کردن | آشتی کردن با کسی در خواب

آشتی کردن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد
درازی عمر
قوت و نیرو مندی
خلق و خو و اعتقاد پسندیده

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند که شاهد آشتی کردن ، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می شود.
اگر ببیند در آشتی کسی را به فساد از دین دعوت کرد ، دلیل آن باشد که او را به طلاح و درستکاری و خیر و راه راست می خواند.
اگر ببیند در آشتی با خشم و غضب کسی را به صلاح می خواند ، تعبیر چنین باشد که او را به فساد و تبهکاری می خواند و می کشاند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی میکند . امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.