تعبیر خوردن کوفته در خواب | “تعبیر خواب کوفته”

251

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است که به نعمت و روزي تعبير مي شود به شرطي که ترخون و مرزه و سبزي هاي تند و تلخ نداشته باشد. ترشي و چاشني و رنگ بد آن نيز تعبير را تغيير مي دهد و غم و رنج مي آورد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.