عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

” دیدن توت فرنگی در خواب” | تعبیر خوردن ، خریدن و فروختن توت فرنگی در خواب

تعبیر خوردن ، دیدن ، خریدن و فروختن توت فرنگی در خواب
تعبیر خوردن ، دیدن ، خریدن و فروختن توت فرنگی در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد

خوردن : لحظه های شیرین

توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق

خوردن توت فرنگی وحشی : خبر

1ـ” دیدن توت فرنگی در خواب” ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید.

2ـ “خوردن توت فرنگی در خواب” ، نشانه عشقی دو جانبه است .

3ـ “خرید و فروش توت فرنگی در خواب” ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.