عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر خواب جغد | تعبیر دیدن یا خوردن گوشت جغد | تعبیر شنیدن صدای جغد (بوف) در خواب

owl decor 16 Owl Decor

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر در خواب بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برخی از معبران نوشته اند بوف و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بوفی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوف غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر بوفی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.