عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر “دیدن طاووس” در خواب | تعبیر خواب پر طاووس | تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

تعبیر “دیدن طاووس” در خواب | تعبیر خواب پر طاووس | تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

417

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال “دیدن طاووس” در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند “طاووس” از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.