تعبیر “دیدن طاووس” در خواب | تعبیر خواب پر طاووس | تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

تعبیر “دیدن طاووس” در خواب | تعبیر خواب پر طاووس | تعبیر خواب دیدن پرواز طاووس

417

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

طاووس فريب زيبايی هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردنی نيست در روياهای ما فريب باطل تلقی مي شود. انسان به طور کلي، زن و مرد، در معرض فريب و دستخوش مطامعي است که زيبايي هاي جهان به او القا مي کنند و نوع مرد بيش از هر چيز می تواند در معرض فريب زن باشد. به همين علت معبران طاووس را زني زيبا و فريبنده تعبير کرده اند که چون در منظر بيننده خواب قرار مي گيرد او را می فريبد، از راه به در مي برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسي را ديديد که مي خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را مي گشايد و جلوه مي کند نشان آن است که فريب در کمين شماست و اين بستگی مي يابد به وضع و موقعيتی که داريد. البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردند. برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال “ديدن طاووس” در خواب احتمال فريب خوردن بيننده خواب را هشدار می دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند كه طاووسی نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسی ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد. اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد. اگر بيند “طاووس” از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.