عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر خواب صافی | تعبیر “دیدن صافی” در خواب | تعبیر دیدن و استفاده از صافی در خواب

تعبیر خواب صافی | تعبیر “دیدن صافی” در خواب | تعبیر دیدن و استفاده از صافی در خواب

417

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که مایعی را صاف می کنید یا صافی به کار می برید مشکلی در زندگیتان پدید می آید که در جهت رفع آن کوشش بسیار لازم است و دقت زیاد باید صرف کرد ولی می توانید مشکل را از سر راه خویش بردارید . دیدن صافی در خواب هیچ خبر بدی برای بیننده رویا ندارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.