عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

“تعبیر دیدن شمشاد” | تعبیر کاشتن شمشاد در خواب | تعبیر درخت شمشاد

“تعبیر دیدن شمشاد” | تعبیر کاشتن شمشاد در خواب | تعبیر درخت شمشاد

شمشاد,تعبیر دیدن شمشاد,تعبیر خواب شمشاد,تعبیر کاشتن شمشاد در خواب

417

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند. او حد خویش را می شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد. او انسانی است که هر چه زائد بر نیاز خویشتن دارد در پایان سال انفاق می کند و مجددا با اقل سرمایه کار خویش را می آغازد و در آخر سال بار دیگر صاحب تمکن می گردد و برنامه سال پیش را به اجرا در می آورد. او مردی است خوش رو و نیک محضر و راز دار که اسرار اطرافیان خویش را می داند و هرگز بر زبان نمی آورد و پرده کسی را نمی درد. “شمشاد در خواب” های ما چنین انسانی است به اضافه سرسبزی و فرح و شادی. پس اگر در خواب شمشاد دیدید اشاره ای است به این که در آینده نه چندان دور با چنان مردی برخورد خواهید داشت. دیدن شمشاد در خواب خوب است و به هر عنوان که ببینید تعبیر بدی ندارد و اگر در خانه خود داشته باشید و در خواب ببینید که در باغچه محل مسکونی خودتان شمشاد هایی کاشته اید و دارید البته بهتر است تا در پارک یا جای دیگر ببینید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.