عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر “دیدن شمع” خاموش | تعبیر خریدن شمع،خاموش کردن یا روشن کردن شمع در خواب

تعبیر “دیدن شمع” خاموش | تعبیر خریدن شمع،خاموش کردن یا روشن کردن شمع در خواب

شمع,شمع شوخته,تعبیر دیدن شمع,تعبیر شمع سوخته,تعبیر روشن کردن شمع

417

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: فرمانروائی.

ششم: مهتری.

هفتم: سرای.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری.

یازدهم: عیش.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: زن.

چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر زن دارد پس آورد. اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر غایب بود از سفر بازآید. اگر در شهر خویش شمعهای افروخته دید، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود. اگر در مسجد یا مدرسه ها “شمع” افروخته بیند، دلیل که مردمانِ شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست. معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد. شمع روشن نشده بد نیست بلکه بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.