عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

“تعبیر خواب آبله” | تعبیر دیدن آبله مرغان در خواب | تعبیر تاول آبله در خواب

“تعبیر خواب آبله” | تعبیر دیدن آبله مرغان در خواب | تعبیر تاول آبله در خواب

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است
افزایش مال
زن گرفتن
آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر ، سربازی ، سفر تحصیلی ، …)
روا شدن حاجت
ایمن شدن از ترس و بیم نگرانی

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب آبله یا تاول ببینید ، دلالت بر افزایش مال دارد
اگر ببیند که “آبله” بر تن خود اوست ، به قدر آبله ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می یابد و به خواسته هایش نیز میرسد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

توضیح کرمانی که در تعبیرهای دیگر به آن اشاره نرفته ، این است که مال به دست آمده حرام است

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه کوچک روی بدن می باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.