“تعبیر خواب آبله” | تعبير ديدن آبله مرغان در خواب | تعبير تاول آبله در خواب

5
(1)

“تعبیر خواب آبله” | تعبير ديدن آبله مرغان در خواب | تعبير تاول آبله در خواب

تعبير خواب آبله

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است
افزايش مال
زن گرفتن
آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …)
روا شدن حاجت
ايمن شدن از ترس و بيم نگراني

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارد
اگر ببيند که “آبله” بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

توضيح کرماني که در تعبيرهاي ديگر به آن اشاره نرفته ، اين است که مال به دست آمده حرام است

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه کوچک روي بدن مي باشد مثل تاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.