عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر خواب دیدن یا رفتن به مکه | تعبیر لبیک گفتن در کعبه | تعبیر رفتن به حج تمتع و عمره

تعبیر “خواب دیدن یا رفتن به مکه” | تعبیر لبیک گفتن در کعبه | تعبیر رفتن به حج تمتع و عمره

mecca1

اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود.


محمد بن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در حرام لبیک می زد، دلیل که او را ترس و بیم است. اگر بیند حج بر وی واجب شد، لیکن قصد حج نمی کرد، دلیل که در امانت خیانت کند. اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند. اگر بیند در کعبه نماز می کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

“حج کردن در خواب” بر هفت وجه است.

اول: تزویج (ازدواج) کردن.

دوم: کنیزک خریدن.

سوم: زیارت پادشاه کردن.

چهارم: نیکوئی بر مردمان.

پنجم: سعی کردن در کار خیر.

ششم: مزد و ثواب نمودن.

هفتم: به صحبت وهمنشینی اهل علم است.


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.