عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر خواب آباد کردن و ساختن خانه ، مسجد ، مدرسه و بیمارستان

تعبیر خواب آباد کردن و ساختن خانه ، مسجد ، مدرسه و بیمارستان

تعبیر ساختن خانه, تعبیر ساختن, تعبیر ساختن خونه, تعبیر ساختن خانه در خواب, تعبیر ساختن مسجد در خواب, تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده, تعبیر خواب ساختن بنا, تعبیر خواب ساختن خانه نو, تعبیر خواب ساختن خانه در قبرستان,

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه استصلاح کارهای این جهان

خیرو منفعت

داد و کامرانی

گشایش کارهای شایسته
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
اگر آبادانی کردن ببیند مثل آباد کردن مسجد و مدرسه و بمارستان و سایر جاهای عام المنفعه
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود. اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد. چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است

 

منبع : بیتوته

تعبیر ساختن خانه, تعبیر ساختن, تعبیر ساختن خونه, تعبیر ساختن خانه در خواب, تعبیر ساختن مسجد در خواب, تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده, تعبیر خواب ساختن بنا, تعبیر خواب ساختن خانه نو, تعبیر خواب ساختن خانه در قبرستان,

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.