عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر دیدن خواب شیشه و بلور | شکستن شیشه در خواب

تعبیر دیدن خواب شیشه و بلور | شکستن شیشه در خواب

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند نامش بر بلور یا شیشه نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسیداگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است ، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش عاقبتی در انتظار اوست

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دیدن آبگینه ( شیشه »بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارداگر ببیند در ظرف بلور آب میخورد زن اختیار میکند و ثروتمند میشود

اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب میدهد ، برای او زن میگیرد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

 

منبع : بیتوته

تعبیر خواب بلور, تعبیر خواب ظرف بلور, تعبیر خواب شکستن ظرف بلور, تعبیر خواب ظرف بلوری, تعبیر خواب لیوان بلور, تعبیر خواب تنگ بلور, تعبیر خواب شکستن بلور, تعبیر خواب کاسه بلور, تعبیر خواب ظروف بلور, تعبیر خواب شیشه, تعبیر خواب شیشه شکسته, تعبیر خواب شیشه پنجره, تعبیر خواب شیشه خوردن, تعبیر خواب شیشه پنجره شکسته, تعبیر خواب شیشه شکسته در دست, تعبیر خواب شیشه پاک کردن, تعبیر خواب شیشه

You might also like
9 Comments
 1. نظر says

  سلام
  تعبیر خواب شیشه پنجره چیه ؟

 2. نظر says

  تعبیر خواب شیشه خورده و همینطور تعبیر خواب شیشه شکسته در پا چی میشه ؟

 3. نظر says

  تعبیر خواب شکستن شیشه خانه و تعبیر شکستن پنجره چی میشه ؟

 4. نظر says

  سلام
  تعبیر خواب پنجره شکسته رو هم بگید

 5. نظر says

  تعبیر خواب شکستن لیوان شیشه ای رو میخواستم و تعبیر خواب شکستن ظرف شیشه ای

 6. نظر says

  تعبیر شکستن پنجره چیه و همینطور تعبیر خواب شیشه شکسته در پا فرو بره
  ممنون

 7. نظر says

  منم تعبیر خواب شیشه خورده در دهان میخوام ..بی زحمت ایمیلش کنید

 8. نظر says

  تعبیر خواب شکستن لیوان شیشه ای

 9. نظر says

  تعبیر خواب شکستن شیشه میز هم همینی میشه که نوشتید ؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.