تعبیر خواب آشتی کردن | آشتی کردن با کسی در خواب

تعبیر خواب آشتی کردن | آشتی کردن با کسی در خواب

تعبير آشتي كردن در خواب, تعبیر آشتی در خواب, تعبیر آشتی, تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی با دوست, تعبیر خواب آشتی با دشمن, تعبیر خواب آشتی با همسر, تعبیر خواب قهر و آشتی, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی نکردن,

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

آشتي کردن در خواب سه وجه دارد

درازي عمر

قوت و نيرو مندي

خلق و خو و اعتقاد پسنديده

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند که شاهد آشتي کردن ، است تعبير آن باشد که عمرش طولاني مي شوداگر ببيند در آشتي کسي را به فساد از دين دعوت کرد ، دليل آن باشد که او را به طلاح و درستکاري و خير و راه راست مي خواند

اگر ببيند در آشتي با خشم و غضب کسي را به صلاح مي خواند ، تعبير چنين باشد که او را به فساد و تبهکاري مي خواند و مي کشاند

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

 

ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان که دربيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد اما اگر با کسي آشتي کرديد که در بيداري با او قهر هستيد نشان آن است که بد او را مي خواهيد و کينه اي از او به دل داريد ولي اگر در خواب با کسي آشتي کرديد که در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد که خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد . اگر در خواب با کسي که اصلا او را نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن است که کسي به شما نيکي مي کند . امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي کردن در خواب را درازي عمر مي دانسته اند.

 

منبع : بیتوته

تعبير آشتي كردن در خواب, تعبیر آشتی در خواب, تعبیر آشتی, تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی با دوست, تعبیر خواب آشتی با دشمن, تعبیر خواب آشتی با همسر, تعبیر خواب قهر و آشتی, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی نکردن,

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.