عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

دیدن عقرب در خواب | تعبیر خواب نیش زدن عقرب | گرفتن یا کشتن عقرب در خواب

تعبیر دیدن عقرب در خواب | تعبیر خواب نیش عقرب

محمدبن سیرین گوید:
دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن عقرب دشمن مکاره بود
دیدن عقرب دشمن بود

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.