عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر بیرون آمدن از غار در خواب | تعبیر دیدن یا رفتن به غار در خواب

417

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در غار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گرهی کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.