عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر خواب ، تعبیر عطسه کردن در خواب

تعبیر خواب ، تعبیر عطسه کردن در خواب

خواب عطسه, تعبیر خواب عطسه زدن, تعبیر خواب عطسه, تعبیر خواب عطسه کردن, تعبیر عطسه در خواب, دلیل عطسه در خواب, دیدن عطسه در خواب, عطسه کردن در خواب, تعبر خواب عطسه,

تعبیر خواب
تعبیر خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدلله گفت، دلیل است که از بزرگی حاجتش روا شود. اگر بیننده خواب بیمار بود، دلیل که محتاج به طبیب نباشد. اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود. اگر بیند که عطسه بسیار داد، دلیل که مرادش به دشواری برآید.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید، دلیل است که در حق او، سخنی زشت گویند و اگر بیند که چون عطسه داد، جنبنده از بینی او بیرون آمد، دلیل است که حق تعالی او را فرزندی دهد.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

دیدن عطسه دادن در خواب، دلیل بر مالی است که آسان بدست آید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف. گاه اتفاق می افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند و ناگهان عطسه می زنید. واقعا عطسه می زنید اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید و فقط می گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. این هیچ تعبیری ندارد. اما اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و موخره ای هم دارد دارای تعبیر می شود. فرضا شما عطسه می زنید و بنا بر عقیده ای که داریم به شما می گوید(صبر آمد. نرو) این رویا دارای تعبیر می شود. یا مثلا می خواهید کاری بکنید یکی عطسه می زند، کسی می گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است. اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می شود ولی معبران نوشته اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست. کار بیننده خواب سخت و دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند. به هر حال دیدن عطسه زدن در خواب بد نیست. رفع نیاز است. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است. اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست. معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفا یک واکنش فیزیکی می دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم.

خواب عطسه, تعبیر خواب عطسه زدن, تعبیر خواب عطسه, تعبیر خواب عطسه کردن, تعبیر عطسه در خواب, دلیل عطسه در خواب, دیدن عطسه در خواب, عطسه کردن در خواب, تعبر خواب عطسه,

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.