عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر دیدن ،سابیدن یا خوردن کشک در خواب | خریدن یا فروختن کشک در خواب

251

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاری است. دیدن کشک سایی در خواب فتنه انگیزی است و دغل کاری. اگر ببینید در خواب کسی برای شما کشک می ساید او فتنه می انگیزد و گرفتاری و ابتلا به وجود می آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک می سایید کاری خلاف می کنید که مستوجب ملامت می شوید. فروختن کشک بهتر از خریدن آن است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.