عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر نوشیدن شراب | تعبیر دیدن ، خوردن یا خریدن شراب در خواب

417

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن شرابی در خواب بر نه وجه است.

اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیروبرکت. نهم: منفعت از قِبَل زنان.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی. مجلسی رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته و مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.