عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري

تعبیر دیدن یا خوردن هندوانه در خواب | تعبیر خریدن هندوانه | تعبیر هندوانه

,,kik

یوسف نبی علیه السلام می فرماید

دیدن هندوانه بیماری بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

آنلی بیتون می گوید

دیدن هندوانه در خواب ، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است.
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد.
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت.
اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده ‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده

خواب هندوانه : نتایج بسیار عالی در کار
هندوانه می خورید : امیدهای شما بی اثر می ماند
هندوانه می خرید : پول و شانس
هندوانه پرورش می دهید : یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد
به بچه ها هندوانه می دهید : خوشبختی
بیماران خواب هندوانه ببیند : آنها بهبود می یابند

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.