عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري
Browsing Tag

دائمی باعث توقف پریودی شود. که شامل هیستروکتومی و یا برداشتن رحم