عروسانه | آشپزي و شيريني پزي، آرايش و زيبايي ، زناشويي و بارداري
Browsing Tag

وارفارین میتواند باعث خونریزی داخلی شده و باعث مرگ